•  
    •  
    •  
    •  

Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Enquesta Centre Cívic Barxeta

Transparència

Periode mitjà de pagament a proveïdors
En el marc de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, que inclou el control del deute comercial i la lluita contra la morositat en el sector públic, s'han establert uns indicadors comuns per a totes les administracions públiques que mesuren el termini de pagament als proveïdors. Es calculen i publiquen mensualment les dades del període mitjà de pagament en compliment del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL
Còdi Entitat
17-46-045-AA-000
Entitat
Barxeta
Exercici Trimestre Ratio d'Operacions Pagades * Ratio d'Operacions Pendents de Pagament * Període Mig de Pagament Trimestral *
2014 Tercer (13.52) (18.96) (14.13)
2014 Quart (18.39) (29.00) (18.59)
2015 Primer  (20.62) (28.48)  (21.45) 
2015 Segon  (19.57) (17.30)   (19.47)
2015 Tercer (18.42) (26.86) (18.95)
2015 Quart (20.08) (20.86) (20.28)
2016 Primer (11.79) (11.70) (13.31)
2016 Segon (15.33) (14.40) (19.79)
2016 Tercer (16.35) (16.20) (23.98)
2016 Quart (18.14) (21.81) (18.36)
2017 Primer (18.90) (18.51) (18.84)
2017 Segon (14.96) (24.81) (16.87)
2017 Tercer (15.01) (21.37) (15.18)
2017 Quart (18.37) (22.25) (19.34)
En días
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL - GLOBAL
Exercici Trimestre Període Mig de Pagament Global *
2014 Tercer (14,13)
2014 Quart (18.59)
2015 Primer (21.45) 
2015 Segon  (19.47)
2015 Tercer (18.95)
2015 Quart (20.28)
2016 Primer (13.31)
2016 Segon (19.79)
2016 Tercer (23.98)
2016 Quart (18.36)
2017 Primer (18.84)
2017 Segon (16.87)
2017 Tercer (15.18)
2017 Quart (19.34)

* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació amb el període previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'entitat es troben, en mitjana, en un moment anterior a l'esmentat període màxim.