•  
    •  
    •  
    •  

Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Enquesta Centre Cívic Barxeta

Transparència

Perfil del contractant
En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Barxeta. També hi trobareu el plec de clàusules administratives generals, els plecs model de clàusules administratives particulars de l'Ajuntament de Barxeta i les instruccions internes de contractació de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents. El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros. Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; els terminis de presentació de proposicions; i altres informacions essencials de cada procediment.