•  
    •  
    •  
    •  

Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Enquesta Centre Cívic Barxeta

Ajuntament

Pla General d'Ordenació Urbana

El Pla General d'Ordenació Urbana de BARXETA, té per objecte l'ordenació urbanística de la totalitat del terme municipal i és el resultat de la revisió i adaptació del planejament anterior, tenint en compte la situació urbanística real, les orientacions polític-urbanístiques municipals i els criteris legals vigents.

D'acord amb la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística (Llei de la Generalitat 6/1994, de 15 de Novembre), el Pla General compleix una doble comesa i tindrà dos tipus de determinacions:

  1. 1. Per a tot el terme municipal contindrà l'ordenació estructural que definiran el model territorial, establint una xarxa primària d'infraestructures i dotacions.
  2. 2. Per a tot el sòl urbà i part del sòl urbanitzable, el Pla General conté una ordenació detallada, amb les seves alineacions, la seva definició d'usos i volums, etc. de manera que resulte innecessària l'elaboració d'un pla parcial per al seu desenvolupament.
DOCUMENTACIÓ

Ací et pots descarregar tota la documentació disponible sobre el Plà General d'Ordenació Urbana actual: