•  
    •  
    •  
    •  

Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Enquesta Centre Cívic Barxeta

Transparència

Ordenances i reglaments municipals de Barxeta
Les Ordenances són les disposicions de caràcter general que aprova el Ple Municipal, en exercici de la potestat municipal inherent a l’autonomia municipal, de valor i eficàcia reglamentàries i aquest caràcter de “reglamentaries” vol dir que estan per sota de les lleis i els reglaments, ja siguin estatals o autonòmics, i el que fan és perfilar els continguts normatius que millor s’apliquen al funcionament de la seva ciutat, però mai han de contradir el que estableixen les lleis i els reglaments superiors, encara que poden matisar-ne alguns aspectes.

 

 

1.- Contribucions especials

2.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

3.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

4.- Impost sobre béns immobles

5.- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

6.- Impost sobre activitats econòmiques

7.- Taxa de clavegueram

8.- Taxa per llicència d'obertura d'establiments

9.- Taxa per recollida de fems

10.-Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis prestats en el cementeri municipal

11.- Taxa per la prestació del servici de veu pública

12.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local

13.- Taxa per la utilització de cases de banys, dutxes, piscines, instal·lacions esportives i altres servicis anàlegs

14.- Taxa per instal·lació de llocs, barraques, casetes de vendes, espectacles o atracccions o recreació, situats en terrenys d'ús públic local així com a indústries dels carrers i ambulats i rodatge cinematogràfic

15.- Ordenança reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicle, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

16.- Ordenança reguladora de la taxa per distribució d'aigua, gas, electricitat i altres abastiments públics inclosos els drets d'enganxall de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues quan tals servicis o subministraments siguen prestats per entitats locals

17.- Taxa per estesos, canonades i galeries per a les conduccions d'energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, palometes, caixes d'amarrament, de distribució o de registre, transformadors, riells, bàscules, aparells per a venda automàtica i altres anàlegs que s'establisquen sobre sòl, vol o subsòl de vies públiques o altres terrenys de domini públic local o volen sobre els mateixos

18.- Taxa per expedició de documents administratius

19.- Ordenança municipal sancionadora per infraccions relatives al tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial

20.- Ordenança de protecció d'animals de companyia i de la tinença d'animals potencialment perillosos.

21.- Ordenança reguladora de l'ús de l'àrea d'aportació

22.- Ordenança municipal de protecció de l'ambient acústic

23.- Ordenança de neteja urbana

24 .- Ordenança del camp de Barxeta

25.- Ordenança reguladora de la manipulació i ús d'artificis pirotècnics i de la realització d'espectacles públics de focs artificials

26.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències i altres servicis per tinença d'animals potencialment perillosos

27.-Ordenança de neteja i tanca de solars i terrenys

28.- Reglament de l'agrupació municipal de voluntaris de Protecció Civil de Barxeta

29.- Reglament sobre l'ús i la normalització del Valencià a l'Ajuntament de Barxeta

30.- Reglament per a la utilització de les instal·lacions de la Casa de la Cultura de Barxeta

31.- Reglament municipal sobre el funcionament del Registre de parelles de fet

32.-Ordenança reguladora del preu públic per activitats culturals, educatives, esportives socials i festives.

33.-Bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats educatives, socioculturals i esportives de la localitat.

34.-Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis urbanístics.

35.- Reglament del Consell Agrari Municipal

36.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la realització d'actuacions relacionades amb la tramitació d'instruments de planejament i gestió urbanística

37.-Taxa per la direcció i inspecció d'obres municipals

38.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència als procediments de selecció de personal convocats per l'Ajuntament.

39.-Ordenança sobre administració electrònica i registre electrònic de l'Ajuntament de Barxeta.

40.-Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'Escola Municipal Infantil

41.-Reglament d'horts socials i ecològics de Barxeta

42.- Ordenança fiscal reguladora del fraccionament i ajornament de deutes de caràcter tributari i altres de dret públic.