Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Transparència

Periode mitjà de pagament a proveïdors

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL
Còdi Entitat
17-46-045-AA-000
Entitat
Barxeta
Exercici Trimestre Ratio d'Operacions Pagades * Ratio d'Operacions Pendents de Pagament * Període Mig de Pagament Trimestral *
2014 Tercer (13.52) (18.96) (14.13)
2014 Cuart (18.39) (29.00) (18.59)
2015 Primer  (20.62) (28.48)  (21.45) 
2015 Segon  (19.57) (17.30)   (19.47)
2015 Tercer (18.42) (26.86) (18.95)
2015 Cuart (20.08) (20.86) (20.28)
2016 Primer (11.79) (11.70) (13.31)
2016 Segon (15.33) (14.40) (19.79)
2016 Tercer (16.35) (16.20) (23.98)
2016 Cuart (18.14) (21.81) (18.36)
2017 Primer (18.90) (18.51) (18.84)
2017 Segon (14.96) (24.81) (16.87)
2017 Tercer (15.01) (21.37) (15.18)
En días
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL - GLOBAL
Exercici Trimestre Període Mig de Pagament Global *
2014 Tercero (14,13)
2014 Cuarto (18.59)
2015 Primero (21.45) 
2015 Segundo  (19.47)
2015 Tercero (18.95)
2015 Cuarto (20.28)
2016 Primero (13.31)
2016 Segundo (19.79)
2016 Tercero (23.98)
2016 Cuarto (18.36)
2017 Primer (18.84)
2017 Segon (16.87)
2017 Tercer (15.18)

* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació amb el període previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'entitat es troben, en mitjana, en un moment anterior a l'esmentat període màxim.