•  
    •  
    •  
    •  

Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Enquesta Centre Cívic Barxeta

Transparència

TAULER D'EDICTES DE L' AJUNTAMENT
El Tauler d’Edictes Municipal és el lloc en què poden consultar-se tots aquells anuncis i edictes relatius tant a matèries de competència municipal com d’altres Administracions Públiques i organismes que, per disposició legal o reglamentària, han d’exposar-se al públic per aquesta via. El termini de l'esmentada exposició està determinat en cada cas per la norma reguladora de cada procediment. Tota persona pot accedir-hi sense necessitat d’utilitzar cap mecanisme especial que acredite la seua identitat. Per part del personal municipal es prestarà l’ajuda que resulte necessària per a garantir a la ciutadania l’accés a aquesta ferramenta. El Tauler d’Edictes Electrònic disposarà dels sistemes i mecanismes que garantisquen l’autenticitat, la integritat i la disponibilitat del seu contingut, en els termes que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. En especial, als efectes del còmput dels terminis que corresponga, s’establirà el mecanisme que garantisca la constatació de la data de publicació dels edictes. El Tauler d’Anuncis o Edictes Electrònic estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del dia, a través de la seu electrònica. Quan per raons tècniques es preveja que el Tauler Electrònic podrà no estar operatiu, s’anunciarà als i a les usuàries amb la màxima antelació que siga possible, i s'hi indicaran els mitjans alternatius de consulta disponibles.