Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Transparència

TAULÓ D'EDICTES DE L' AJUNTAMENT

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual es dóna publicitat a l'aprovació de l'expedient 517 de modificació del pressupost mitjançant la concessió de suplements de crèdits.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual es dóna publicitat a l'aprovació de l'expedient 4/17 de modificació del pressupost mitjançant la concessió de suplements de crèdits.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació de l'expedient 3/17 de modificació del pressupost mitjançant la concessió de suplements de crèdits.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual s'exposa al públic el compte general de l'any 2.016

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual es dóna publicitat a l'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2.017.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'any 2.017 i annexes.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació definitiva de l'expedient 1/17 de modificació del pressupost municipal per mitjà de la concessió de crèdit extraordinaris.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació definitiva de l'expedient 2/17 de modificació del pressupost municipal per mitjà de la concessió de crèdit extraordinaris.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel que es dona publicitat al programa municipal d'atenció a la natalitat “xec bebé” pel any 2.017

Sobre aprovació inicial de la rectificació anual de l'Inventari de Béns, Drets i Accions de l'Ajuntament de Barxeta.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació de l'expedient 1/17 de modificació del pressupost mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació de l'expedient 2/17 de modificació del pressupost mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual es dóna a conèixer l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2017

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual es dóna publicitat a l'acord definitiu de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic, local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, cavallets, puntals, bastides, que passa a nomenar-se ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual es dóna publicitat a l'acord definitiu de modificació de l'Art.5 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en l'escola municipal infantil.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual s'exposa al públic els padrons de taxes municipals de 2.017.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual s'exposa al públic el padró tributari del Impost de Vehicles de Tracció mecànica de 2.017.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic, local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, cavallets, puntals, bastides.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació inicial de modificació de l’art. 5 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en l'escola municipal infantil.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual es dóna publicitat a l'acord pel qual es determina el preu públic per l’assistència a l’escola de nadal.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació de l'expedient 7/16 de modificació del pressupost mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació de l'expedient 6/16 de modificació del pressupost mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris.

Edicte sobre l'aprovació de les bases específiques per a la formació de la borsa d'ocupació temporal per mitjà de concurs oposició del personal de l'escola infantil municipal

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dona publicitat a l'acord pel que es determina el preu públic per l'assistència a l'escoleta d'estiu 2016

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'any 2.016 i annexes.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta per la que s'anuncia la incoació d'expedient d'elecció de jutge de pau substitut de Barxeta.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació de l'expedient 5/16 de modificació del pressupost mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació definitiva de l'expedient 3/16 de modificació del pressupost municipal per mitjà de la concessió de crèdit extraordinaris.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació definitiva de l'expedient 3/16 de modificació del pressupost municipal per mitjà de la concessió de crèdit extraordinaris.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació definitiva de l'expedient 2/16 de modificació del pressupost municipal per mitjà de la concessió de crèdit extraordinaris

Programa municipal d´atenció a la natalitat "xec bebé" per a l´any 2016

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual se sotmet a informació pública l'estudi d'integració paisatgística i es dóna publicitat al pla de participació pública en ell contingut

Sobre aprovació inicial de la rectificació anual de l'Inventari de Béns, Drets i Accions de l'Ajuntament de Barxeta

Programa municipal d'atenció a la natalitat "xec bebé" per a l'any 2016

Padró tributari de l´impost de vehicles de tracció mecànica de 2016

Padró de taxes municipals de 2016

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació definitiva de l'expedient 6/16 de modificació del pressupost municipal per mitjà de la concessió de crèdit extraordinaris.

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual és dóna publicitat a l'aprovació definitiva de l'expedient 7/16 de modificació del pressupost municipal per mitjà de la concessió de crèdit extraordinaris.