•  
    •  
    •  
    •  
Llista d'aspirants admeses i excloses per al concurs-oposició de l'escola infantil municipal
6/07/2017

Edicte de l'Ajuntament de Barxeta pel qual s'exposa al públic la llista d'aspirants admesos i exclosos en el procediment per a la formació d'una borsa d'ocupació temporal per mitjà de concurs oposició del personal de l'escola infantil municipal.

A l'Edicte que s'adjunta apareix la data de convocatòria dels aspirants per a la realització de la prova