•  
    •  
    •  
    •  
Plenari ordinari de juny
Saló de Sessions de la Casa Consistorial el dia 28 de juny de 2.017 a les 20.00 hores
26/06/2017

ORDRE DEL DIA

Primer. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l'Ajuntament el dia 29 de maig de 2.017.

Segon. Manifest el rebuig municipal davant l'aprovació del RD 638/2016, de 9 de desembre, que ha modificat el reglament del domini públic hidràulic, a l'establir noves limitacions als usos del territori per motius de risc d' inundacions.

Tercer. Adhesió al conveni marc de col•laboració en matèria d’administració electrònica en l’àmbit de la Comunitat valenciana.

Quart. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 282/2017 per la que s’accepta la delegació per a contractar les obres incloses en el PPOS a càrrec de romanents.

II. Part de Control i fiscalització dels òrgans de govern.

Cinquè. Donar compte del estat d’execució pressupostària a 31/05/2017 i acta d’arqueig.

Sisè. Donar compte de Resolucions de l' Alcaldia.

Setè. Precs i preguntes.